Prohlášení o ochraně osobních údajů Academic Singles

(18.11.2020)

Ochrana osobních údajů je důležitým cílem společnosti be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg (dále jen „be2 S.à.r.l.“). Zpracování údajů našich zákazníků proto probíhá výlučně v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme tehdy, pokud nám tyto údaje poskytnete v rámci registrace na našich webových stránkách k využívání služeb Academic Singles (dále jen „Academic Singles“) nebo v rámci kontaktního formuláře a my jsme na základě Vašeho souhlasu oprávněni k jejich shromažďování, používání a zpracování.

 

Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Rozlišujeme mezi osobními údaji v rámci bezplatného profilu a Prémiovým členstvím.

 

Bezplatné profily

Při bezplatné registraci shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

Základní údaje: Křestní jméno, e-mailová adresa, heslo, pohlaví, hledané pohlaví, datum narození

Osobní charakteristika: Charakterové vlastnosti, velikost, barva očí a vlasů, délka vlasů, postava, povolání, vzdělání, roční příjem, alkoholové návyky a kouření, údaj o dětech, náboženské vyznání

Hledaný profil a další údaje: Stát, region, zemský okres/město, PSČ, osobní uvítací zpráva, profesionální fotografie, doplňují údaje k profilu z kategorií „názory“ a „životní styl“

Vaše transakční údaje: Zákaznické ID, zprávy, datum první registrace, aktivita na našich webových stránkách, druh přístupu (mobil / stolní počítač), interní tracking kód, datum a čas přístupu, typ a verze prohlížeče, provozní systém, IP adresa, zařízení ID, mobilní operátor

 

Prémiové členství

V rámci Prémiového členství shromažďujeme navíc tyto údaje:

adresa bydliště, příjmení, telefonní číslo a platební údaje. Údaje o platební kartě přeposíláme přes zabezpečené spojení svým smluvním poskytovatelům platebních služeb a zaznamenáváme je jen v anonymizované formě.

Účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje používáme k následujícím účelům:

 • poskytování Vámi požadovaných služeb a Vámi požadovaného zákaznického servisu;
 • odpovídat na dotazy zákazníků a komunikovat s těmi, kteří poptávají;
 • provádění a správa obchodního vztahu mezi námi a Vámi; např. pro provádění poskytování služeb, inkasování plateb, vyúčtování a inkaso pohledávek, k účetním účelům;
 • kontrola komunikace zákazníků mezi zákazníky a zaměstnanci zákaznického servisu;
 • informace o nových, resp. doplňkových produktech v oboru datování be2 S.à.r.l., a spolupracujících partnerech, be2 S.à.r.l. (Interdate S.A., 13 rue du Commerce, L-1351 Lucembursko), jakož i příprava newsletteru;
 • provádění zákaznických dotazování, marketingových kampaní, analýz trhu;
 • dodržování právních požadavků (např. daňověa obchodněprávních povinností uchovávání záznamů);
 • udržování a ochrana bezpečnosti našich produktů a služeb a našich webových stránek zamezením a odkrýváním bezpečnostních rizik, podvodných postupů nebo jiné trestné činnosti nebo činnosti prováděné s úmyslem způsobit škodu, stejně jako analýzou obsahu;
 • řešení sporů, vymáhání stávajících smluv a pro uplatňování právních nároků a obhajobu proti nim.

Zpracování osobních údajů je nutné pro dosažení výše uvedených účelů, včetně provádění (smluvního) obchodního vztahu s Vámi. Není-li výslovně uvedeno něco jiného, je právním základem pro zpracování osobních údajů článek 6 (1) (b) a (f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo Váš výslovně udělený souhlas dle článku 6 (1) (a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud jsou výše uvedené údaje dále zpracovávány k jinému účelu než původnímu účelu jejich shromažďování, jsme povinni Vás o tom před tímto dalším zpracováním i o tomto novém účelu informovat. Touto cestou máte možnost zpracování svých údajů k jinému účelu odmítnout.

Předávání údajů třetím osobám

Všechny údaje, které nám předáte, jsou považovány za důvěrné. Vaše osobní údaje neprodáme třetím osobám.

Vaše údaje nejsou v zásadě poskytovány k používání třetím osobám, ledaže jste s tím vyslovili svůj souhlas, resp. jsme k tomuto předání těchto údajů oprávněni a/nebo povinni ze zákona.

Osobní údaje předáváme soudům, daňovým úřadům a dozorovým úřadům, pokud je to právně přípustné a nutné pro dodržení platných právních předpisů nebo uplatnění právních nároků nebo obhajobu proti nim. Činíme všechna opatření pro zajištění vhodných a přiměřených záruk na ochranu Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje předáváme dál, pokud je to nutné pro poskytnutí služby, za výše uvedenými účely následujícím podnikatelským subjektům, resp. kategoriím podnikatelských subjektů:

 • insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 Mnichov, Německo. Náš poskytovatel je odpovědný za provoz naší platformy, další vývoj softwaru, zákaznickou službu, jakož i za marketing a rozesílání newsletterů.
 • Poskytovatel platebních služeb, nabyvatel/provádějící banky s účelem provedení platby: např. https://www.wirecard-cardsolutions.co.uk/privacy-policy/.
 • Při nezaplacení inkasním společnostem pro hájení našich obchodních zájmů.
 • Spolupracujícím partnerům / partnerům v oblasti marketingu & rozesílání elektronických newsletterů.
 • Údaje mohou být předávány specializovaným poskytovatelům služeb pro zamezení, resp. zabránění případům zneužití zákazníky a/nebo třetími osobami.
 • Poskytovatel služeb IT pro ukládání dat v rámci EU.

Předávání příjemcům mimo EU probíhá jen tehdy, pokud to vyžaduje stanovený účel a jen na základě standardních smluvních doložek EU. To zaručuje, že Vaše údaje budou zpracovávány i v USA v souladu s ochranou osobních údajů (prováděcí rozhodnutí Komise EU o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí ze dne 12. 7. 2016, č. C(2016) 4176 final, úřední věstník L 207/1 ze dne 1. 8. 2016).

Lhůta pro uchovávání údajů

Není-li při shromažďování (např. v rámci prohlášení o udělení souhlasu) uvedena žádná výslovná lhůta pro uchovávání údajů, osobní údaje budou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro plnění účelu jejich ukládání, ledaže výmazu brání zákonné povinnosti uchovávání záznamů (např. obchodně- a daňově-právní povinnosti uchovávání záznamů).

 

Bezpečnost údajů

Činíme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje, které zaznamenáváme a zpracováváme v našem podniku, chránili před manipulacemi, ztrátou důvěrnosti, zničením a přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní opatření naší společnosti jsou průběžně zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

 

Práva subjektů údajů: Přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo vznést námitku a právo na přenositelnost údajů

Na žádost Vám písemně sdělíme v souladu s platnými právními předpisy, zda a které osobní údaje v naší společnosti zaznamenáváme. Pokud jste sám/sama registrován/a jako uživatel, nabízíme Vám možnost nahlédnout do svých údajů a popřípadě je změnit nebo vymazat. Pokud by navzdory všem snahám naší společnosti o bezpečnost údajů a správnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace a Vy jako uživatel byste nebyl/a schopen/schopna své údaje opravit, na Vaši žádost je opravíme my.

Máte také právo požadovat omezení zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti. Kromě toho můžete požadovat, abychom Vám údaje, které jste poskytli naší společnosti, předali ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Zpracování osobních údajů naší společností můžete také odmítnout.

Dále máte právo na výmaz svých osobních údajů požadovat tehdy, pokud tomu nebrání zákonné povinnosti uchovávání záznamů. Údaje vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účel, pro nějž jsou tyto údaje shromažďovány a zpracovávány, resp. pokud odvoláte svůj udělený souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro dalších zpracování Vašich údajů. Kromě toho tyto údaje vymažeme, pokud bylo zpracování z nám neznámých údajů protiprávní, resp. jste podali proti zpracování námitku a neexistují žádné oprávněné zájmy pro zpracování, které mají přednost. Vaše údaje vymažeme i tehdy, pokud jsme k výmazu povinni ze zákona. Naše společnost implementovala také technická opatření pro to, aby všechny příjemce Vašich údajů informovala o Vaší žádosti na výmaz, resp. opravu. To platí jen pro případ, že jsme tyto údaje zveřejnili, resp. je učinili veřejnými. Vymazány mají být všechny internetové odkazy, kopie a repliky Vašich osobních údajů.

Pokud jste se zpracováním svých osobních údajů souhlasili, máte kdykoliv právo s účinností do budoucna svůj souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracování údajů v minulosti nestane protiprávním.

Předávání údajů naší společnosti je dobrovolné. Tyto údaje jsou však nutné pro uzavření další smlouvy, resp. pro zodpovězení Vašich poptávek. Pokud své údaje nechcete sdělit, nemůže dojít za určitých okolností ke vzniku smlouvy, resp. nelze zodpovědět Vaše poptávky. Poskytnutí údajů je nutné pro uzavření smlouvy.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti jsou:

[email protected] nebo poštou

be2 S.à.r.l. Academic Singles Pověřenec pro ochranu osobních údajů 13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

Máte také právo u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů podat na naši společnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů stížnost.

Dozorový úřad pro ochranu osobních údajů příslušný pro naši společnost je:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxembourg

Tel.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Jako subjekt údajů máte také možnost obrátit se na místní dozorový úřad pro ochranu osobních údajů ve svém státě:(https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

Newsletter

Při přihlášení k odběru newsletteru naší společností budou Vámi uvedené údaje používány výlučně pro tento účel.

Účinná registrace vyžaduje jméno a funkční e-mailovou adresu. Za tímto účelem je Vaše objednávka newsletteru zaznamenána. Údaje jsou používány výlučně pro zasílání newsletteru.

Váš souhlas se zaznamenáváním Vašich údajů a jejich používání pro rozesílání newsletterů můžete kdykoliv odvolat. Příslušný odkaz najdete v každém newsletteru. Kromě toho můžete kdykoliv newsletter odhlásit také přímo e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou na následující adrese:

be2 S.à.r.l. Academic Singles Péče o zákazníka 13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

 

Protokolové údaje

Pokud vstoupíte na webové stránky naší společnosti, Váš internetový prohlížeč z technických důvodů zašle automaticky následující údaje (dále jen „protokolové údaje“) webovému serveru naší společnosti, které naše společnost zaznamená v souborech protokolu („log files“):

 • Datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, zobrazený soubor, množství přenášených údajů, typ a verze prohlížeče, provozní systém, IP adresa, název domény Vašeho poskytovatele internetového přístupu

Přitom se jedná výlučně o informace, které neumožní spojení údajů s konkrétní fyzickou osobou. Tyto informace jsou technicky nutné pro to, aby se Vámi vyžádané obsahy webových stránek zobrazovaly správně, a při využívání internetových nabídek jsou povinné. Protokolové údaje jsou vyhodnocovány ryze ke statistickým účelům pro optimalizaci internetové prezentace naší společnosti a za ní stojící techniky a jsou následně vymazány.

Protokolové údaje jsou zaznamenávány odděleně od ostatních údajů, které naše společnost shromažďuje v rámci používání.

Pseudonymizované nebo anonymizované profily užívání

Academic Singles nechává provádět analýzy o chování zákazníků v rámci užívání služby Academic Singles- a vytváří za tímto účelem anonymizované nebo pseudonymizované profily užívání. Vyhodnocování profilů užívání neprobíhá ve vztahu ke konkrétním osobám, nýbrž anonymizovaně, resp. pseudonomizovaně. Analýza slouží pro zlepšení naší služby.

Analýzy založené na trackování, remarketingové nástroje

Pro neustálé zlepšování a optimalizaci naší nabídky používáme tzv. trackingové technologie.

Google Analytics:

Academic Singles používá také Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, službu webové analytiky společnosti Google Ireland Limited (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které jsou ukládány na počítači zákazníka a umožňují analyzovat chování zákazníka na webových stránkách. Informace vytvořené souborem cookie o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) jsou přenášeny a ukládány na server společnosti Google. Google používá tyto informace k tomu, aby vyhodnocoval chování zákazníka na webových stránkách, pro sestavování analýz o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google tyto informace popřípadě předává také třetím osobám, pokud to zákon vyžaduje nebo pokud třetí osoby tyto údaje z pověření společnosti Google zpracovávají. Google v žádném případě nespojuje IP zákazníků s jinými získanými údaji. Zákazník je oprávněn instalaci těchto cookies příslušným nastavením prohlížeče zabránit; upozorňujeme však zákazníka na to, že se v takovém případě může stát, že pak nebude moci v plném rozsahu využívat všech funkcí těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek zákazník vyslovuje svůj souhlas se zpracováním shromážděných údajů společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu. Bližší informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů najdete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pro naši analýzu uživatelů používáme Universal Analytics. Díky tomu můžeme získat informace o využívání našich nabídek na různých zařízeních (dále jen „Cross Device“). Používáme pseudonymní uživatelská ID s využitím technologie cookie, která neobsahuje žádné osobní údaje a nepřenáší údaje na servery společnosti Google. Ze shromažďování a uchovávání údajů se lze kdykoli odhlásit prostřednictvím pluginu Google v prohlížeči (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Toto odhlášení je třeba provést na všech systémech, které používáte, například v jiném prohlížeči nebo na mobilním zařízení. Další informace o Universal Analytics naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=6010376

Následující reklamní funkce Google Analytics jsou povoleny:

 • Remarketing ve službě Google Analytics
 • Přehledy zobrazení v Obsahové síti Google
 • Demografické přehledy a přehledy zájmů služby Google Analytics
 • Integrované služby, které vyžadují Google Analytics ke shromažďování dat pomocí reklamních souborů cookie a identifikátorů

Oproti standardní implementaci Google Analytics ke shromažďování dat tyto reklamní funkce navíc umožňují službě Google Analytics shromažďovat údaje o vaší návštěvnosti, a to prostřednictvím souborů cookie (další informace naleznete na adrese https://www.google.com/policies/technologies/types/) a identifikátorů.

Google Ads (remarketing)

Academic Singles používá dále v rámci služby Google Ads remarketingovou funkci. Google Ads je program společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google”) pro online reklamu. S pomocí remarketingové funkce můžeme uživatelům našich webových stránek na jiných webových stránkách v rámci obsahové sítě (na samotném Googlu, tzv. „Reklamy Google“ nebo na jiných webových stránkách) prezentovat reklamy zaměřené dle jejich zájmů. Za tím účelem je analyzována interakce uživatelů na našich stránkách, např. o jaké nabídky se uživatel zajímal, aby mohla být uživatelům i po návštěvě našich webových stránek na jiných stránkách zobrazována cílená reklama. Google proto ukládá v prohlížečích uživatelů, kteří navštěvují určité služby Googlu nebo webové stránky v obsahové síti Googlu, určité číslo. Přes toto číslo označované jako „cookie“ jsou zaznamenávány návštěvy těchto uživatelů. Toto číslo slouží k jednoznačné identifikaci webového prohlížeče na určitém počítači, a nikoliv k identifikaci osoby. Informace vytvořené souborem cookie o používání našich webových stránek (včetně Vaší IP adresy) jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google. Upozorňujeme na to, že byl Google Ads (remarketing) rozšířen o kód “gat._anonymizeIp();”, který zajišťuje anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. maskování IP adresy – „IP masking“). Vaši IP adresu proto Google z našeho podnětu zaznamenává ve zkrácené formě, což zaručuje anonymizaci a nepřipouští spojení údajů s Vaší identitou. V případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách bude IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude na server Googlu v USA přenášena úplná IP adresa a zkrácena tam.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížečového softwaru; upozorňujeme Vás však na to, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat všech funkcí těchto webových stránek. Kromě toho můžete reklamy zobrazující se podle zájmů uživatele na Googlu, stejně jako Reklamy Google zobrazující se podle zájmů na webu (v rámci obsahové sítě) na svém prohlížeči deaktivovat tak, že na www.google.cz/settings/ads pod bodem „Nastavení deaktivace“ kliknete na odkaz „Deaktivovat“. Dále můžete reklamu zobrazující se podle zájmů uživatele deaktivovat i na https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ cookies přes opt-out, za tímto účelem je na Vašem počítači umístěn opt-out-cookie.

Google Firebase

Academic Singles používá Google Firebase, což je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen Google). Google Firebase využívá technologii sledování, která nám umožňuje analyzovat, jak je naše aplikace využívána. Za tímto účelem jsou informace o využívání aplikace shromažďovány a odesílány společnosti Google, která je ukládá přímo na místě. Společnost Google k tomu využívá inzertní ID Vašeho zařízení. Další informace o platformě Google Firebase a ochraně osobních údajů najdete na webových stránkách https://policies.google.com/privacy?gl=cz a https://firebase.google.com/. Společnost Google má certifikaci Privacy Shield. Inzertní ID můžete spravovat v nastaveních svého zařízení (iOS: Soukromí > Reklamy > Omezit sledování; Android: Účet > Google > Reklamy).

Platforma Firebase se používá také pro přenos push notifikací (označovaných také jako zprávy v aplikaci), což jsou zprávy, které se zobrazují pouze v aplikaci. Za tímto účelem je Vašemu mobilnímu zařízení přiřazena pseudonymizovaná Push Reference, která slouží jako cíl pro push notifikace neboli zprávy v aplikaci. Obsah push notifikací můžete kdykoliv aktivovat nebo deaktivovat následujícím postupem: 1) Po instalaci najdete aplikaci na zařízení v části Nastavení > Aplikace. Pod položkou Nastavení aplikací > Oznámení můžete obsah push notifikací kdykoliv upravovat. 2) Obsah push notifikací na zařízení můžete upravovat také v části Nastavení > Oznámení.

Academic Singles aplikace pro chytré mobilní telefony používají nástroj Crashlytics, který je součástí Google Firebase a který zaznamenává pády aplikace. Nejsou předávány žádné osobní údaje. Jsou pouze zasílány „crash reporty“ (zprávy o pádu) v reálném čase, s přesnými údaji o kódových místech a informacemi o přístrojích, které mají zjednodušit údržbu a zlepšit z toho plynoucí stabilitu aplikace. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Crashlytics je k dispozici zde: https://policies.google.com/privacy?gl=cz

adjust

Academic Singles používá také analytickou technologii „adjust“ společnosti adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlín („adjust“). adjust používá pro analýzu IP a Mac adres uživatelů, které jsou nicméně používány výlučně v anonymizované formě. Spojení údajů s fyzickou osobou tak není možné.

Inzertní ID

Pro účely sledování a reklam používá aplikace Academic Singles inzertní ID, označované také jako „Advertiser Identifier“ (IDFA) pro zařízení společnosti Apple a „Android Advertiser ID“ (Advertiser ID) pro zařízení využívající produkty a služby společnosti Google. Tyto údaje jsou dále označovány jako „inzertní ID“. Uživatel může inzertní ID deaktivovat. U zařízení se systémem iOS se to provádí v části Nastavení > Soukromí > Reklamy tak, že vyberete možnost „Omezit sledování“. U zařízení se systémem Android se to provádí v části „Nastavení Google“ (nebo „Nastavení“ a poté „Google“) klepnutím na položku „Reklamy“ a výběrem možnosti „Odhlásit se z personalizace reklam“. Inzertní ID je pseudonym.

Další informace a zásady společnosti Apple pro ochranu osobních údajů zákazníků najdete zde: https://www.apple.com/legal/privacy/cz/  

Další informace a zásady společnosti Google pro ochranu osobních údajů najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

iAD Framework

Pro účely sledování a propagace pomocí Apple Search Ads využívá Academic Singles iAD Framework pro systém iOS společnosti Apple (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA). Další informace a zásady společnosti Apple pro ochranu osobních údajů týkající se Search Ads najdete zde: https://searchads.apple.com/privacy/

Smartly

Academic Singles používá nástroj Smartly.io pro vytváření a správu reklam na Facebooku a Instagramu. Smartly.io je služba společnosti Solutions Inc., se sídlem v Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki, Finsko. Jakmile je uživatel kliknutím na reklamu Academic Singles na Facebooku nebo Instagramu přesměrován na stránky Academic Singles, mohou být shromažďovány a Facebooku předávány následující údaje: 1) identifikace facebookových reklam, 2) časový okamžik kliknutí na reklamu na Facebooku. Smartly může zobrazit jen tyto údaje, které nejsou osobní a agregované. Upozorňujeme na to, že jsme při používání nástrojů provedli příslušná nastavení, aby nebylo možné společnosti Smartly předávat žádné osobní údaje uživatelů. Další informace o ochraně osobních údajů ze strany společnosti Smartly.io najdete na https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1570479/Privacy%20Policy/Smartly.io%20Privacy%20Policy.pdf?t=1541065391182

Facebook Custom Audience - Facebook pixel

V rámci našich služeb a za účelem legitimního zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování našeho byznysu používáme takzvaný "Facebook pixel" společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Tento systém dokáže monitorovat chování uživatelů, například po kliknutí na reklamu na Facebooku. Tato metoda je používána k vyhodnocení účinnosti reklamy na Facebooku pro účely marketingového průzkumu a tvorbu statistik, a v budoucnosti může pomoci při optimalizaci plánování reklamy. V rozsahu, v jakém používáme Custom Audience na Facebooku, nedochází k přenosu záznamů dat, konkrétně žádných e-mailových adres našich uživatelů na Facebooku, ani v šifrované, ani v nešifrované podobě.

Údaje shromážděné v rámci využívání Facebook pixelu pro nás zůstávají anonymní, data nám neposkytují žádné informace o identitě uživatele. Údaje jsou však uloženy a zpracovány Facebookem, takže mohou být spojeny s příslušným profilem uživatele a Facebook může data využít na vlastní reklamní účely podle směrnice využívání údajů na Facebooku (https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/). Facebooku a jeho affiliate partnerům můžete umožnit zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj. Za tímto účelem mohou být ve Vašem počítači uložené cookies. Současné informace o Všeobecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se nachází zde: https://cs-cz.facebook.com/business/gdpr.

Pokud si přejete zablokovat používání funkce Custom Audience na stránkách Facebooku, můžete tento krok provést zde: https://cs-cz.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pro uskutečnění této akce se prosím nejprve přihlaste na Facebook.

Za účelem deaktivace použití cookies ve Vašem počítači můžete změnit nastavení Vašeho internetového prohlížeče a zabránit ukládání cookies ve Vašem počítači nebo vymazat již uložené cookies. Je však možné, že v případě vypnutí cookies některé funkce na našich stránkách již nebudou dostupné. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které mohou zabránit zasílání údajů na Facebook. Chcete-li zabránit přenosu dat na Facebook, můžete využít tyto aplikace.

Máte také možnost rozhodnout se pro neúčast na monitorování prostřednictvím Facebook pixelu v tomto prohlížeči. Abyste toho dosáhli, klikněte prosím zde: Deaktivovat Facebook pixel pro tento browser. Tento údaj bude uložen do Vašeho prohlížeče a zabrání sběru dat, kdykoliv v budoucnu navštívíte tuto stránku.

Přihlášení přes Facebook

Nabízíme Vám možnost se u nás přihlásit přes Váš facebookový účet. Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Další registrace tak není možná. Pro přihlášení budete přesměrováni na stránku Facebooku, kde se můžete přihlásit svými uživatelskými údaji. Tímto krokem dojde k propojení Vašeho facebookového profilu a naší služby a my automaticky od společnosti Facebook Inc. získáme následující informace: věková skupina, datum narození, e-mail, křestní jméno, příjmení, pohlaví, ID na Facebooku, odkaz na facebookový profil, jazyk, fotografie, časové pásmo, potvrzený facebookový profil, přístupové znaky, podepsaná žádost.

Z těchto údajů využijeme pouze Vaše datum narození, e-mail, křestní jméno, pohlaví, fotografii, přístupové znaky, podepsanou žádost. Tyto informace jsou nutné pro uzavření smlouvy, abychom Vás mohli identifikovat.

Další informace k přihlášení přes Facebook a nastavení soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů https://facebook.com/about/privacy a uživatelských podmínkách https://facebook.com/legal/terms společnosti Facebook Inc.

Facebook SDK

Kromě toho používáme vývojový nástroj SDK od společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook SDK“) pro aplikace. Facebook SDK umožňuje anonymizovaně hodnotit chování uživatelů a měřit aktivní uživatele a jejich chování (např. sdílení, odpovědi, hlasování). Tento nástroj nám žádným způsobem nedává přístup k údajům na Facebooku nebo facebookovým účtům uživatelů. Více informací o Facebook SDK se dozvíte na https://developers.facebook.com/docs/ioshttps://developers.facebook.com/docs/android.

Taboola

Tyto webové stránky používají technologii společnosti Taboola na zkoumání obsahu, na základě které Vám může nabídnout doporučení na jiný obsah na internetu, který by Vás mohl zajímat. Za tímto účelem společnost Taboola shromažďuje informace o Vašem zařízení a Vašem chování na těchto webových stránkách (a jiných partnerských webových stránkách) pomocí souborů cookies a podobných technologií. Chcete-li se dozvědět více, zobrazte pravidla ochrany soukromí technologie Taboola (https://www.taboola.com/privacy-policy) nebo klikněte sem (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) pro správu Vašeho souhlasu.

Verizon Media - Yahoo

Tento web používá technologii Verizon Media - Yahoo pro zjišťování obsahu, aby Vám doporučil další online obsah, který by Vás mohl zajímat. Aby tato doporučení učinila, shromažďuje Verizon Media - Yahoo na tomto webu (a dalších partnerských webech) informace o Vašem zařízení a Vašem chování pomocí cookies a podobných technologií. Více informací o ochraně soukromí v souvislosti s Verizon Media - Yahoo můžete najít na https://www.verizon.com/about/privacy/full-privacy-policy. Svůj souhlas můžete spravovat na My Verizon v části nastavení ochrany soukromí.

Cloudflare

Využíváme službeb našeho technologického partnera Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA za účelem ochrany proti cyber útokům, škodlivým botům a také s cílem optimalizovat čas načítání našich stránek. Všechna data přenesená z této stránky nebo na ni (včetně Vaší IP adresy) jsou zpracovány přes celosvětovou CDN ("Content Delivery Network") služby Cloudflare. Při přenosu se vždy využívá nejbližší datové centrum. Cloudflare provozuje datová centra v EU. Na datová centra mimo EU se vztahují “EU standardních smluvních doložkách”. Na detekci cyber útoků a ochranu proti útokům Cloudflare ukládá data, která jsou obvykle vymazána po 4 hodinách, nejpozději do 3 dnů. Další informace o Zásadách ochrany soukromí společnosti Cloudflare naleznete na adrese: https://www.cloudflare.com/security-policy. Pro více informací o ochraně soukromí společností Cloudflare navštivte https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/.  Používáním této stránky souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů společností Cloudflare, jak bylo popsáno výše.

Seznam našich partnerů

Seznam našich partnerů, se kterými spolupracujeme pro analytické, výkonnostní nebo marketingové účely, získáte kliknutím sem. Většina našich partnerů obdrží osobní údaje našich zákazníků, pouze pokud zákazník navštíví naši stránku prostřednictvím reklamy od příslušného partnera. Při sdílení údajů s partnery budeme vždy respektovat předvolby ochrany údajů zákazníků, tj. osobní údaje budou partnerům poskytovány pouze v případě, že k tomu zákazník dá souhlas.

Automatizované zpracování

Toto se děje za účelem rozdělení zákazníků do různých cílových a uživatelských skupin, mimo jiné pro zasílání informačních bulletinů pro konkrétní cílové skupiny, ve kterých jsou prezentovány produkty a služby Academic Singles nebo za účelem reklamy na základě zájmů těchto cílových skupin, jakožto i na poskytování služeb, nabídek a slev, které odpovídají potřebám našich zákazníků. Právní základ spočívá v oprávněném zájmu Academic Singles na přímém marketingu a reklamě vlastních produktů. Academic Singles také používá automatizované zpracování k identifikaci podvodů a zamezení zneužití webových stránek. Za tímto účelem se zpracovávají následující údaje: Profilové údaje, údaje o použití, geografická data, platební a nákupní údaje a osobní údaje, které se shromažďují v souvislosti s registrací, dokončením osobnostního testu a profilu, využitím naší služby a v procesu nákupu. Tato data jsou shrnuta pod pseudonymem a porovnána s historickými daty v automatizovaném testu. V případě podezření na zneužití zaměstnanec zkontroluje informace včetně příslušného profilu a jeho údajů, jakožto i případná nahlášení porušení podmínek jinými uživately. Jsou-li v rámci naší služby nebo mimo ni zjištěny nezákonné nebo neoprávněné aktivity, jsou přijata opatření, která mohou mít výrazný vliv na uživatele (včetně pozastavení a uzavření účtu). Právní základ spočívá v oprávněném zájmu členů Academic Singles a Academic Singles, aby služba Academic Singles nebyla zneužita třetími stranami pro smluvní nebo protiprávní jednání.

Komunikace členů  

Academic Singles nabízí svým Prémiovým členům v některých zemích funkci pro komunikaci s ostatními členy pomocí videochatu. Děje se tak prostřednictvím poskytovatele služeb se sídlem v USA, s přihlédnutím k předpisům GDPR o zpracování objednávek. Videochat je šifrován peer-to-peer (t.j. klient-klient). Neexistuje ž ádné úložiště video a audio obsahu. Při používání videochatu se poskytovateli služeb přenáší IP adresa a ID zákazníka. Poskytovatel služeb ukládá čas a dobu trvání videochatu pro účely fakturace. Academic Singles v této souvislosti neschromažďuje a ani nejsou přenášena žádná další data. Použití funkce videochatu je výhradním rozhodnutím zákazníka.

Cookies

Část služeb Academic Singles vyžaduje používání tzv. „cookies“. Academic Singles proto tímto zákazníky výslovně upozorňuje na používání cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou buď časově omezeně odkládány na pracovním prostoru počítače (tzv. dočasné „session“ cookies) nebo jsou ukládány na pevném disku počítače (tzv. trvalé „permanent“ cookies). Cookies obsahují např. informace o dosavadních přístupech uživatele na příslušný server, informace o tom, které nabídky si uživatel dosud zobrazil nebo které platební podmínky byly sjednány u dosavadních obchodů. Hlavním účelem cookies je ukládáním osobních nastavení na webových stránkách připravit nabídku střiženou speciálně na míru zákazníkovi a také upravit používání služeb co nejkomfortněji, protože zákazník může tímto způsobem navštěvovat webové stránky, aniž by pokaždé musel provádět nová nastavení. Cookies naopak nejsou používány k tomu, aby samostatně prováděly programy nebo dokonce ukládaly do počítače zákazníka viry.

Academic Singles používá dočasné cookies, partnerské a affiliate cookies a trvalé cookies.

Dočasné cookies:

Academic Singles používá takzvané „dočasné cookies“. Ty jsou ukládány na pevném disku počítače zákazníka a při zavření prohlížeče vymazány. Dočasné cookies jsou používány zejména pro autentizaci loginu při registraci.

Partnerské a affiliate cookies:

Academic Singles dále používá tzv. „partnerské cookies“, resp. „affiliate cookies“. Těmi se rozumí cookies, které jsou používány, když zákazník vstoupí na službu Academic Singles přes reklamní plochu spolupracujícího partnera. Tyto cookies slouží pro vyúčtování se spolupracujícím partnerem a neobsazují žádné osobní údaje zákazníka. Jsou automaticky vymazány buď registrací zákazníka na webových stránkách Academic Singles, nebo po uplynutí své životnosti.

Trvalé cookies:

Academic Singles používá tzv. „trvalé cookies“ pro ukládání osobních uživatelských nastavení, které zákazník zadá při užívání služby Academic Singles. Tím je jednak zajištěno, že zákazník při nové návštěvě webových stránek Academic Singles nemusí své osobní nastavení zadávat znovu, a dále tyto cookies slouží k automatickému rozpoznání členského statusu zákazníka a informaci o tom, zda určitá sdělení nebo reklamy již viděl nebo zda se zúčastnil ankety. Používání trvalých cookies slouží pro personalizaci a zlepšení služby Academic Singles.

Partnerské stránky:

Pokud je služba Academic Singles zapojena do webových stránek spolupracujícího partnera, mohou cookies používat i tito spolupracující partneři. Academic Singles nad nimi nemá žádnou kontrolu a není odpovědná za praktiky těchto spolupracujících partnerů. Pro vlastní bezpečí proto Academic Singles svým zákazníkům doporučuje, aby se informovali o předpisech ochrany osobních údajů příslušných partnerských společností. Totéž platí, pokud si zákazník přes webovou stránku Academic Singles nebo aplikaci zobrazí webové stránky spolupracujícího partnera. 

Většina internetových prohlížečů je standardně nastavena tak, že akceptují cookies. Zákazník má však právo a možnost nastavit prohlížeč tak, aby cookies odmítal, nebo si alespoň nejprve vyžádal potvrzení zákazníka. Pokud se zákazník rozhodne pro odmítnutí, resp. vypnutí cookies, může to však mít za následek, že se tím sníží objem služby Academic Singles, a ne všechny nabídky fungují bezvadně.

 

 Prohlášení o souhlasu

Uzavřením smlouvy souhlasím s tím, aby be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg nebo třetí osoby, které jsou činné jménem a na příkaz be2 S.à.r.l., shromažďovaly a zpracovávaly mé osobní údaje za výše uvedeným účelem.

Byl/a jsem informován/a o tom, že be2 S.à.r.l. můj souhlas zaznamenává.

Dále jsem byl/a upozorněn/a na to, že osobní údaje mé osoby shromažďované v rámci výše uvedených účelů jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem informován/a o tom, že zpracování mých osobních údajů je dobrovolné a že svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů mohu odvolat, aniž by to pro mne mělo negativní následky, resp. jej mohu kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s uvedením e-mailové adresy registrované u be2 S.à.r.l., státu, jehož služby Academic Singles zákazník využívá, a uživatelského jména (alternativně: jím přiřazeného kontaktního ID) na:

[email protected]

Byl/a jsem informován/a o tom, že mohu odvolání zaslat také faxem na faxové číslo: +420 227203713 nebo písemně na be2 S.à.r.l., Academic Singles Kundenservice / Einwilligungswiderruf bzw. Datenberichtigung (zákaznický servis / odvolání souhlasu, resp. oprava údajů), 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg. 

 

Souhlas se zpracováním údajů za účelem reklamy

Souhlasím s tím, aby mi be2 S.à.r.l. zasílala/ zobrazovala informace z oblasti seznamování upravené na mou osobu o nových, resp. doplňkových produktech. To zahrnuje i reklamu partnerských společností be2 S.à.r.l..

Byl/a jsem informován/a o tom, že svůj souhlas s ukládáním mých údajů a jejich používáním pro zasílání reklam mohu kdykoliv bez jakýchkoliv negativních následků pro mne, bezplatně a s účinkem do budoucna odmítnout. Pro odmítnutí souhlasu stačí zaslat e-mail adresovaný na [email protected], s uvedením e-mailové adresy registrované u be2 S.à.r.l., státu, jehož služby Academic Singles zákazník využívá, a uživatelského jména (alternativně: jím přiřazeného kontaktního ID).